Skip to main content

GDPR

De klant bevestigt dat ENDURANCE BV als beroepsbeoefenaar in het kader van privacyverklaring, transparantie en verwerking van persoonsgegevens de nodige wettelijke verklaring heeft gedaan. ENDURANCE BV waarborgt de privacy van de klant en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, volledig binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming dd. 27.04.2016 (‘G.D.P.R.’) en de Privacywet dd. 08.12.1992.

Dit brengt met zich mee dat ENDURANCE BV in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn intern beschreven in de privacy verklaring waarvan de klant verklaart deze ontvangen en aanvaard te hebben;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • bijkomend vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als hij deze nodig zou hebben voor de afwijkende verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Ingeval de klant een rechtspersoon betreft, zijn de bepalingen uit dit artikel op overeenkomstige wijze van toepassing op de ondertekenende gemandateerde (o.a. zaakvoerder(s), bestuurder(s), gevolmachtigde(n), bedrijfsleider(s), …) wiens eigen persoonsgegevens dezelfde regeling ondergaan, met diens uitdrukkelijke toestemming.

Indien de klant vragen heeft hierover kan contact genomen worden met info@asbestbv.be of op het algemeen nummer +32 493 13 73 60.

ENDURANCE BV  geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, behoudens expliciete (en steeds schriftelijk herroepbare) toestemming van de klant of behoudens de institutionele overheidsdiensten benevens de specifieke beroepsinstanties van en voor advocaten (zoals stafhouder, tuchtoverheden, tegenstrevers,…) of andere overheidsadministraties (o.a. rechtbanken, administratieve rechtscolleges, erkende arbitrage-instellingen, , BTW, Rechtspersonen, FOD Financiën, Belgisch Staatsblad, Rechtbank van Koophandel, Handelsregister, REGSOL, Ondernemingsloketten, KBO, …).

Met deze partijen (verwerkers) worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De klant geeft er uitdrukkelijk blijk van dat hij akkoord gaat met deze handelswijze en mededeling en uitwisseling van beschermde gegevens op deze wijze en aan deze bedoelde derden.

De verstrekte gegevens worden niet aan (andere) derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) worden enkel verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

ENDURANCE BV  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De gegevens worden maximaal 10 jaar na laatste gebruik behouden, dat omwille van het feit dat fiscale documenten (facturen) minstens 10 jaren moeten worden bijgehouden.

De klant heeft in verband met de persoonsverwerking volgende (kosteloze) rechten:

Recht van bezwaar

De klant kan zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan enkel tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van ENDURANCE BV  of van een derde, met opgave van de specifieke redenen.

Recht van inzage

De klant kan uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van diens persoonsgegevens. Als dit het geval is, kan volgende informatie worden opgevraagd: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die bewaard worden, de categorieën van ontvangers ervan (derde landen of internationale organisaties), de bewaartermijnen of de criteria om die te bepalen, uw overige rechten, andere bronnen van herkomst van de gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)

De klant kan vragen om alle volgens hem/haar onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen.

Recht op overdraagbaarheid

De klant heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan ENDURANCE BV  heeft bezorgd, door deze in elektronische vorm te laten overdragen naar de klant (via het opgegeven e-mailadres) of naar een andere door de klant aangeduide verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op gegevenswissing (vergetelheid)

In de gevallen voorzien door de GDPR, zal ENDURANCE BV  op separate en schriftelijke vraag van de klant overgaan tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

De klant heeft het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist (voor de duurtijd van de controle).
 • de verwerking van de persoonsgegevens door derden onrechtmatig zou zijn, maar u toch uw recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen.
 • de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de overeengekomen doelen, maar de klant deze wel nog nodig heeft voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering.
 • de klant bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van de persoonsgegevens (voor de duurtijd van de belangenafweging).

Ingeval van klacht over de verwerking van persoonsgegevens dient onverwijld contact te worden opgenomen met ENDURANCE BV  via info@asbestbv.be of op het algemeen nummer +32 493 13 73 60.

De klant heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming (www.privacycommission.be).

 

Cookiebeleid

ENDURANCE BV  met maatschappelijke zetel te MOL is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op de op deze site vermelde e-mailadressen info@asbestbv.be of op het algemeen nummer +32 493 13 73 60.

ENDURANCE BV vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar ENDURANCE BV -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. ENDURANCE BV  wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op idc-law-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst ENDURANCE BV  u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. ENDURANCE BV wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. ENDURANCE BV heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “ENDURANCE BV-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die ENDURANCE BV aanbiedt en die toegang geven tot ENDURANCE BV content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

ENDURANCE BV kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante ENDURANCE BV-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op ENDURANCE BV-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die ENDURANCE BV op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

Strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de ENDURANCE BV -website en onze online diensten. ENDURANCE BV  gebruikt deze cookies om de volgende functionaliteiten te garanderen:

 • de correcte werking van de website;
 • het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
 • een betere performantie.

Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld. Je zou wel je browser zo kunnen instellen dat deze die cookies blokkeert of je ervoor waarschuwt, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken.

Naam: lang

Doel: Deze sessie cookie wordt gebruikt om de juiste taal in te stellen voor de site.

Domein: https://asbestbv.be/

Vervaldatum: Einde van de sessie

Functionele cookies:

Deze cookies zijn nodig voor een optimale werking van de ENDURANCE BV -website en onze online diensten.

Naam: PHPSESSID

Doel: Deze sessie cookie wordt standaard door PHP gebruikt bij de communicatie tussen de webserver en de browser. Elke bezoeker krijgt van PHP een unieke en automatische ID.

PHP is een programmeertaal die gebruikt wordt bij de communicatie tussen jouw browser en de webserver waar deze website op gepubliceerd is. Zonder deze communicatie kan je de website niet lezen.

Domein: https://asbestbv.be/

Vervaldatum: Bij het sluiten van de browser

Statistische cookies:

Statistische of analytische cookies verzamelen informatie over de manier waarop de ENDURANCE BV-website en de online diensten worden gebruikt. ENDURANCE BV  kan dan analyses maken van deze informatie. Dankzij deze resultaten kan ENDURANCE BV  de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en verbeteren.

ENDURANCE BV  gebruikt derdepartijcookies voor analytische doeleinden. ENDURANCE BV  doet er alles aan om de plaatsing ervan door derde partijen via onze platformen zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen. ENDURANCE BV stelde Google Analytics en Hotjar op een privacy-vriendelijke manier in (bijvoorbeeld IP-adressen zijn anoniem gemaakt). De resulterende statistieken en rapporten (die ENDURANCE BV  van de derde partij ontvangt) zijn voor ENDURANCE BV  niet terug te leiden tot een welbepaalde gebruiker.

Google Analytics:

Naam: _ga

Doel: Deze cookie laat toe Gebruikers die de website bezoeken van elkaar te onderscheiden en dit zonder ons, in welke omstandigheden dan ook, toe te laten de identiteit van de Gebruiker te achterhalen.

Domein: https://asbestbv.be/

Vervaldatum: 2 jaar

Naam: _gid

Doel: Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Domein: https://asbestbv.be/

Vervaldatum: 2 jaar